0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Полезно

 • Как да изберем счетоводна фирма за нашия бизнес

  Изборът на счетоводна фирма е едно от най-важните решения за собствениците на малък бизнес. Добрият счетоводител може да ви спести много време и да спомогне за разрастването на бизнеса.

 • Няколко съвета за по-добро счетоводство

  В работата ни често се е случвало да се сблъскваме с последствията от занемарено и лошо водено счетоводство. В този материал ще разкажем за две от често срещаните причини за това.

 • Често срещани грешки в счетоводството на малка фирма

  Независимо дали бизнесът ви е в София или в друг град, ако сте малка фирма, много вероятно е да се сте сблъсквали с някои от описаните проблеми в счетоводството.

 • Какво е добре да знаем за счетоводството

  Счетоводството представлява система за обобщаване и отчитане на документооборота от дейността на фирмата, като се спазват общоустановени правила.

 • В кои случаи се нуждаете от  данъчен консултант

  Твърде често  се случва да се чудите как да процедирате когато срещу вас или представлявано от вас дружество е субект на данъчна проверка или ревизия.

 • Ключови моменти в годишното приключване на фирми

  С изтичането на календарната година всички юридически лица и еднолични търговци, които са осъществявали дейност през  годината имат задължение да съставят годишен отчет за дейността си и да го подадат с годишна данъчна декларация в НАП и НСИ.

 • Счетоводна оценка на активите и пасивите на предприятие

  Стойността, с която се признават (въвеждат в счетоводните регистри) активите и пасивите се базира на първоначалния или исторически разход за придобиване на актива и пасива. Цената на придобиване може да се измерва с разходите за придобиване при закупени или със себестойността при създадени по стопански начин активи.

 • Договор за извършване на счетоводни услуги

  Абонаментното счетоводно обслужване от нашата компания се осъществява на база подписан договор за извършване на счетоводни услуги. В него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва редовно и според изискванията за качество на водене на счетоводството, визирани в Закона за счетоводството, редица дейности.

 • Документи за регистрация на фирма

  За регистрация на една фирма се изисква набор от документи, който се определя от правната форма на фирмата, която трябва да се регистрира. Най-често в България се използва фигурата на дружеството с ограничена отговорност (ООД или ЕООД), защото то може да се регистрира с минимален учредителен капитал.

 • Регистриране на фирма по ДДС

  Различни са изискванията за една фирма за регистрация по ЗДДС. Основният критерий за това е оборотът от дейността на фирмата за 12 месеца назад дали надвишава 50000 лева. В случай че се надвиши този оборот, възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС.

 • Дерегистрация на фирма по ЗДДС

  Дерегистрацията на фирма по ЗДДС е процедура, която е противоположна на регистрацията по ЗДДС. От деня на влизане в сила на акта за дерегистрация по ЗДДС фирмата престава да бъде данъчно задължена да начислява ДДС за бъдещи сделки. Различни са хипотезите, при които фирма би могла да се дерегистрира по ЗДДС.