0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги от Бизнесгруп Консулт

Ние предлагаме комплексни еднократни и абонаментни счетоводни услуги за клиенти от гр. София и от цялата страна. Цените са по договаряне.

Търсенето на висококачествени счетоводни услуги се увеличава все повече в съвременните условия. Постоянно нарастващият брой счетоводни къщи, предлагащи разнообразни счетоводни дейности, целящи да се преборят с конкуренцията, води до все по-големи затруднения при избора на счетоводна къща. Тези трудности произтичат от недоверието, което предприятията имат по отношение на качеството, надеждността и своевременността на предлаганото счетоводно обслужване. Дългогодишният ни опит в обслужването на голям брой клиенти в различни браншове ни помага бързо и адекватно да решаваме всяка задача и възникнал проблем в счетоводството.

Предлагаме богата гама счетоводни услуги, за да отговорим на потребностите на нашите клиенти. Те могат да бъдат разделени в следните насоки:

 • Текущо водене и обработка на счетоводни документи;
 • Обработка на заплати и осигуровки;
 • Консултации по прилагането на националното и международното счетоводно законодателство;
 • Изготвяне на счетоводни отчети съгласно българското счетоводно законодателство;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Изготвяне на заявления, справки-декларации и други форми съгласно ЗДДС;
 • Проверка на изготвени данъчни декларации, заявления, справки, описи, интрастат;
 • Консултации във връзка с данъчното законодателство, Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
 • Помощ при данъчни ревизии.

Предлагаме както комплексно еднократно, така и абонаментно обслужване при осъществяването на следните дейности:

 • Обработка на трудови работни заплати; изчисляване на дължимите осигурителни вноски и данъци, съставяне на разчетно-платежна ведомост (ведомост за работни заплати); подаване на изискуемите от Наредба №Н-8 декларации Обр.1 и 6; изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност и представяне на болнични листове в НОИ;
 • Изчисляване на дължимите осигурителни вноски и данъци;
 • Съставяне на разчетно-платежна ведомост - ведомост за заплати;
 • Подаване на изискуемите от Наредба №Н-8 декларации Обр.1 и 6;
 • Изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност и представяне на болнични листове в НОИ.

Нашият екип предлага широк спектър от счетоводни услуги в София, които са съобразени със спецификите във всяка една търговска дейност на клиентите. Широкото разнообразие от стопански дейности несъмнено изисква подготвен екип от специалисти, на които да поверите счетоводството на вашата фирма в гр. София. Ние можем да ви бъдем полезни за воденето на счетоводство на вашия голям, среден или малък бизнес, като срещу месечна такса за нашата услуга вашата фирма получава пълен пакет от счетоводни услуги в София според вида на осъществяваната търговска дейност, независимо дали е в сферата на производството, търговията или услугите.

Необходимо е да посочите вида на осъществяваната дейност, наличие на специфична данъчна регистрация (ДДС регистрация, регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове), брой наети служители, месечен брой на издадени и получени фактури, брой банкови сметки. Ние ще ви дадем бърз отговор и адекватно предложение за цени на предлаганите от нас счетоводни услуги в София. Пакетът на счетоводната услуга включва:

 • Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата;
 • Разработване на индивидуален сметкоплан;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на оборотите и салдата по сметките;
 • Изготвяне на платежни документи за осигуровки, данъци и такси;
 • Следене на оборота за регистрация или дерегистрация по ЗДДС;
 • Ежемесечно изготвяне на справката – декларация по ЗДДС, следене на резултата за данъчния период (ДДС за внасяне/ ДДС за възстановяване);
 • Прихващане, приспадане и възстановяване на резултата (данък за възстановяване) съгласно действащото законодателство;
 • Изчисляване на текущия финансов резултат;
 • Следене на плащанията и постъпленията по фактурите;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията по партньори, изчисляване на авансови вноски;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Изготвяне на Годишен счетоводен отчет, съдържащ – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, както и представянето му в НСИ;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация и приложенията към нея.

Предлаганото от нас счетоводно обслужване включва също бърза обработка на стопанските операции чрез осчетоводяване на приходни и разходни фактури, обработка на трудови-работни заплати (ТРЗ), изчисляване на дължими данъци и осигуровки, осчетоводяване на месечни банкови извлечения, подаване на всички месечни и годишни данъчни и осигурителни декларации към НАП, обработка на болнични листове и подаването им в НОИ и т.н., годишно приключване. Предлагаме надеждни цени на счетоводни услуги в София за стартиращи и вече работещи компании. Без значение какъв е предметът на дейност на компанията. Не правете компромис със счетоводството на вашата фирма. Оставете тежката задача за счетоводното отчитане на вашия бизнес в София на нас и се погрижете за него. Разберете какъв ще бъде вашият абонамент като ни потърсите сега и получите навреме нашата оферта.

Не се колебайте да ни позвъните на нашите телефони за директна връзка 0884-54-00-14 и 0878-61-89-69 и да ни зададете всички въпроси, които Ви вълнуват по повод на предлаганото от нас счетоводство.