0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Регистрация на фирми

При регистрация на фирма е добре да се обърнете към професионалисти със съответните опит и знания. Ние предлагаме регистрации на всички видове фирми в София.

Регистрацията на фирми според българското законодателство е уредена в Търговския закон и Закона за търговския регистър. Има и специфични регистрации на други юридически лица като сдружение с нестопанска цел, фондация, политическа партия, гражданско дружество, кооперация. За тези регистърни производства се прилагат правилата в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за политическите партии, Закона за кооперациите.

Само така бихте се информирали коя е най-подходящата и безрискова форма за упражняване на вашата търговска дейност, до каква степен носите лична отговорност, в случай че фирмата ви натрупа задължения, които не можете да обслужвате. Така бихте получили и съдействие да регистрирате фирмата си за един ден, без да е необходимо да се лутате и да търсите бланки на документи, които не знаете дали са ви необходими.

Регистрацията на фирма се извършва в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. Необходимо е да се избере подходяща форма за упражняване на търговска дейност, която да е адекватна на планираната търговска дейност и да ви предпази максимално от рисковете, които крие всяко бизнес начинание.

Най-улеснена е регистрацията на едноличен търговец (ЕТ), но това съвсем не означава, че това е най-подходящата форма на фирма за вашата дейност. При този вид фирма едноличният търговец отговаря пред кредиторите си неограничено с цялото си имущество, което може да го постави на по-късен етап в неблагоприятно положение. Тази форма все по-рядко се избира за регистрация на фирма, тъй като вече не е необходимо да търсите 5000 лева начален капитал, за да си регистрирате дружество с ограничена отговороност (ООД или ЕООД).

Регистрация на ООД или ЕООД е най-предпочитаната форма за създаване на фирма у нас. Разходите за учредяването не са много по-големи от тези за ЕТ, носи се ограничена имуществена отговорност до размера на записания капитал, който може да бъде 2 лева, дяловете подлежат на прехвърляне без ограничение в полза на кого, общото събрание за вземане на решения се свиква без ограничения и без формалности за обявяване на покани в търговския регистър.

Регистрация на акционерно дружество (АД) е по-сложна процедура от предхоните процедури. Тази форма на учредяване на фирма се препоръчва на лица, които имат или очакват да създадат по-мащабен бизнес. Освен като начална регистрация и като поддръжка на дружеството се изисква по-голям ресурс. Всяка година годишният финансов отчет трябва да се заверява от регистриран одитор, независимо дали има дейност или не. Минимално изискуемият капитал за регистрация е 50000 лева, като могат да се внесат първоначално 35%.

За всички търговски дружества е налице годишно задължение за обявяване на финансовите им отчети в търговския регистър, независимо дали имат дейност.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

1. Откривам фирма в София. Как да избера най-подходящата форма за регистрация на фирма?
Това зависи от вида и обема на дейност, който ще извършва фирмата. При малък и среден бизнес най-добрата форма е дружество с ограничена отговорност (ООД), предвид неголемите разходи за учредяване, ограничената имуществена отговорност на съдружниците, облекчен режим на свикване на общо събрание и вземане на всякакви решения от неговата компетентност, липса на задължение за одиторска заверка на годишния финансов отчет при неголям персонал и стойност на дълготрайните активи.


2. Трябва ли да се регистрираме по ЗДДС веднага щом регистрираме фирма?
Не е задължително. Може първоначално фирмата да работи без да е с ДДС регистрация. Това може да продължи докато за 12 месеца назад във времето се достигне облагаем оборот от петдесет хиляди лева. Това предполага стриктно следене на оборота на фирмата всеки 12 месеца назад. Може по желание на управителя/собственика на фирмата да се извърши Регистрация по ЗДДС без никакъв оборот веднага след търговската регистрация на фирмата – това е препоръчително, в случай че се очаква облагаемият оборот да превиши 50 000 лева за 12 месеца, тъй като в началото фирмата няма никакви сделки и по-бързо и лесно се осъществява ДДС регистрацията.