0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Често задавани въпроси за счетоводство

Тук можете да намерите най-често задаваните въпроси за счетоводство.

Как следва да се осигурява управител на фирма?
В случай, че управителят е и собственик на фирмата може да избере да се самоосигурява като самоосигуряващ се собственик, който извършва услуги с личен труд в дружеството или да се осигурява по договор за управление и контрол. Ако лицето е само управител осигуряването следва да бъде по договор за управление и контрол.


Мога ли да ползвам данъчен кредит за начислен ДДС при покупката на автомобил?
Може, но при определени предпоставки. в случай, че закупеният автомобил е лек с брой места за сядане по-малко от 6+1 и дейността на фирмата не е сред посочените в чл.70, ал.2, т.1 от ЗДДС и не сте го закупили с цел последваща продажба, тогава нямате право на данъчен кредит. в останалите случаи е налице право на приспадане на данъчен кредит за автомобила стига той да се използва за дейността на фирмата.

Следва ли да плащам ДДС за покупка на стоки от фирма, регистрирана в страна членка на европейския съюз?
Зависи в какво качество закупувате стоката. Ако я закупувате като физическо лице и нямате регистрация по ЗДДС продавача ще ви начисли ДДС в крайната продажна цена и ще следва да го заплатите. Ако сте регистриран по ДДС и стоката се транспортира до страната тогава продавача няма да ви начисли ДДС в крайната продажна цена, но вие имате задължение да си го самоначислите с протокол за воп по чл.117 от ЗДДС в месеца, в който сте получили стоката и да го приспаднете като данъчен кредит ако са налице предпоставките за това.


Следва ли да удържам данък върху  дохода, който изплащам на наемодателя си за предоставеното ми от него имущество за ползване?
В случай, че наемодателят ви е фирма не следва да се удържа нищо от платения наем. Тогава наемодателя издава само фактура. в случай, че наемодателя е физическо лице, тогава следва да удържате 10% авансов данък върху платения месечен наем за първите три тримесечия след приспадане на 10% нормативно признатите разходи . За четвъртото тримесечие имате задължение да удържате и внасяте данъка само ако наемодателят и дал съгласието си за това и е подал пред вас нарочна декларация за това.
 

Как следва да се уредят финансово отношенията при Напускане на съдружник във фирмата?
Следва да се изчисли ликвидационния дял на Напускащия съдружник съгласно счетоводния баланс на дружеството към края на месеца, в който съдружникът е НАПуснал дружеството. той се изчислява като съотношение между основен и собствен капитал.


Следва ли получателя да понесе неблагоприятни данъчни последици в случай, че при насрещна проверка от НАП доставчика не бъде открит или не представи доказателства за наличие на реална доставка на стока/услуга?
Следва да ги понесе, тъй като в този случай няма да бъде доказано , че описаните във фактурата като продадени (извършени) доставки на стоки/услуги са наистина доставени точно в този обем и при точно тези цени, които са описани във фактурата. тогава получателя се облага с данъците, които е приспаднал от тази фактура (ДДС и корпоративен данък) и му се начилсяват и лихви за забава от месеца, в който е приспаднал тези данъци.


Как може да се установи назад във времето при проверка от НАП дали има издадена касова бележка за определена стойност?
Това може да се установи след като бъде НАПравена проверка на обекта от НАП се съставя протокол за извършена проверка на място и се изискват от касовия апарата клен за съответния ден. в него излизат поотделно абсолютно всички маркирани за деня суми и в случай, че търсената за деня сума я няма в клена-а за деня следва издаване на акт за установяване на административно нарушение (ауан) и наказателно постановление с налагане на глоба. наказателното постановление подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му. може да се наложат със заповед и принудителни административни мерки (пам) като запечатване на търговския обект и забрана за достъп до него за определен перио (например 15 дни). заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, а в случай, че е допуснато предварително изпълнение в 3-дневен срок.


Какъв е редът за регистрация на фирма?
ООД /ЕООД/ - избор на име на дружеството и проверка за неговата уникалност; изготвяне на дружествен договор /учредителен акт/; нотариална заверка на декларация с образец от подписа на управителя; изготвяне на декларация за търговска дейност по чл.142 ТЗ; внасяне на минималния изискуем учредителен капитал в набирателна банкова сметка и получаване на удостоверение от сътветната банка; плащане на необходимите държавни такси по учредяване; внасяне на документите в Агенция по вписванията чрез подаване на заявление.

ЕТ - избор на име на търговеца и проверка за неговата уникалност; нотариална заверка на декларация с образец от подписа на управителя; изготвяне на декларация по чл.57 и 58, ал.2 и 4 ТЗ; плащане на необходимите държавни такси по учредяване; внасяне на документите в Агенция по вписванията чрез подаване на заявление.

Кои лица са данъчно задължени по новия ЗДДС?
Това са всички лица, които извършват независима икономическа дейност с изключение на тези, посочени в чл.3 ал.5 ЗДДС.

Какви са задълженията на данъчно задължените лица по ЗДДС?
Всички лица, извършващи независима икономическа дейност, са длъжни при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв за последните 12 месеца преди текущия да подадат заявление за регистрация пред компетентната ТД на НАП в 14-дневен срок /чл.96 ал.1 ЗДДС/.

Какви задължения възникват за регистрираните по ЗДДС лица?
Регистрираните лица водят задължително дневник на покупките и дневник на продажбите за всеки данъчен период по чл.87 като в тях отразяват всички данъчни документи по смисъла на чл.112 ал.1.

Задължение за деклариране и внасяне на данъка?
След изтичане на всеки данъчен период данъчно задължените лица са длъжни да изготвят справка - декларация по чл.125 ал.1 ЗДДС въз основа отчетните регистри по чл.124 ал.1 и да я подадат в компетентната ТД на НАП в 14-дневен срок от изтичането на съответния данъчен период. Декларираният в справката - декларация данък за внасяне подлежи на внасяне в срока за декларирането му.

Кои лица са днъчно задължени по новия ЗКПО?
Това са всички местни юридически лица, както и чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност на територията на страната /чл.2 ал.1 ЗКПО/.

Какви са обектите на облагане и кои видове данъци регламентира ЗКПО?
Обекти на облагане са печалбите и доходите на лицата, посочени в чл.2 от закона, с изключение на тези, които са необлагаеми по смисъла на глава двадесет и втора, раздел II. ЗКПО регламентира три вида преки данъци:

    - Корпоративен данък в размер на 10% от размера на данъчния финансов резултат
    - Данък върху разходите, посочени в чл.204 ЗКПО
    - Алтернативен на корпоративния данък - с този вид данък се облагат дейности по организиране на хазартни игри, стопанската дейност на бюджетните предприятия /включително дейностите по отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество/, както и дейностите на предприятията, осъществяващи морски превози с кораби по смисъла на параграф 1 т.41 от ДР на ЗКПО.
     

Каква е основната разлика между ЗДДФЛ и ЗКПО?
Законът за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ регламентира изцяло облагането на доходите на местните и чуждестранни физически лица, докато ЗКПО облага печалбата и доходите само на юридическите лица.

 
За да ни зададете своите въпроси, свържете се с нас.