0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Дерегистрация на фирма по ЗДДС

Дерегистрацията на фирма по ЗДДС е процедура, която е противоположна на регистрацията по ЗДДС. От деня на влизане в сила на акта за дерегистрация по ЗДДС фирмата престава да бъде данъчно задължена да начислява ДДС за бъдещи сделки.

Различни са хипотезите, при които фирма би могла да се дерегистрира по ЗДДС. Най-масовата хипотеза е, когато за последните 12 месеца оборотът на фирмата е под 50000 лева. Тогава дружеството може да подаде заявление за дерегистрация по ДДС, по което се извършва проверка от служител на НАП за наличие на законово основание за дерегистриране. Важно е да се знае, че върху наличните активи във фирмата към датата на подаване на заявлението се дължи начисляване и плащане на ДДС при подаване на последната справка-декларация по ЗДДС.

Съществуват и дерегистрации по ЗДДС по инициатива на орган по приходите. Това са случаите, в които фирмата системно не изпълнява задълженията си по закона като например трупа задължения за ДДС и не ги плаща, или не е открита на деклариран от нея адрес за кореспонденция и т.н. В тези случаи служителят на НАП удостоверява с протокол настъпилите обстоятелства, които са основание за започване на процедура за дерегистриране на фирмата.

При дерегистрация на това основание нова регистрация по ЗДДС на същата фирма е възможна при отпадане на основанието, за което е била дерегистрирана. Например фирмата е дерегистрирана, защото е посетена на адреса ѝ на търговската регистрация, посочен в търговския регистър, на който адрес фирмата не извършва дейност, но е пропуснала да промени адреса си в търговския регистър. В този случай нова регистрация по ЗДДС ще бъде възможна след като дружеството смени адреса си в търговския регистър и посочи този адрес, на който осъществява дейността си.


«