0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Договор за извършване на счетоводни услуги

Абонаментното счетоводно обслужване от нашата компания се осъществява на база подписан договор за извършване на счетоводни услуги. В него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва редовно и според изискванията за качество на водене на счетоводството, визирани в Закона за счетоводството, следните дейности:

  • организиране формата на счетоводство за съответния вид фирма;
  • изготвяне на индивидуален сметкоплан на съответния вид фирма;
  • редовно завеждане и поддържане на приходно-разходната документация;
  • редовно и правилно водене на счетоводните книги на фирмата;
  • редовно изчисляване на работните заплати и дължимите от фирмата хонорари;
  • редовно изготвяне на месечен баланс, както и отчет за приходите и разходите (отчет за финансовото състояние - за фирмите, които не съставят баланс);
  • редовно изчисляване на амортизационните изчисления на активите на фирмата;
  • осигуряване на заверка на годишния баланс на фирмата от експерт-счетоводител;
  • представяне на изготвения отчет за финансовото състояние на фирмата за защита и заверка пред данъчно-осигурителните власти;
  • извършване на оценка на активите и пасивите на фирмата, както и инвентаризации, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

В този договор за извършване на счетоводни услуги ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на уговорка с Изпълнителя да извършва периодични проверки на фазите, начина и качеството на водените счетоводни услуги, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска справки относно финансовото състояние на фирмата във всеки момент, когато поиска, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ към този момент е в състояние да даде точната информация. Ако в горепосочената алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал тази справка, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма изготвена информация, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да определи подходящ срок (от няколко часа до няколко дни), за да се изготви такава. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предава всички документи, данни и друга информация, която касае счетоводството на фирмата, редовно и при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При представяне на искана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справка (информация), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска всякаква допълнителна информация, касаеща финансовото състояние. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консултация и съвети по финансови въпроси относно бъдещи действия на фирмата.


«