0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Ключови моменти в годишното приключване на фирми

С изтичането на календарната година всички юридически лица и еднолични търговци, които са осъществявали дейност през годината имат задължение да съставят годишен отчет за дейността си и да го подадат с годишна данъчна декларация в НАП и НСИ.По своята същност годишния отчет дава обобщена информация за финансовото състояние на отчетната единица и целта му е това състояние да се сведе до знанието на контролните органи в лицето на НАП.

Той е материалната база за определяне на дължимия данък печалба, тъй като отчета за приходи и разходи тя се изчислява като разлика между отчетените през годината приходи и разходи.Ключов момент в изготвянето на годишния отчет за дейността е приключването на крайните салда по сметките за приходи и разходи и отнасянето им в сметката за печалби и загуби с цел определяне на финансовия резултат за годината.

Друг съществен момент е, че оборотите от сметките за приходи и разходи трябва коректно да бъдат нанесени в отделните пера на отчета за приходи и разходи, а крайните салда по всички останали счетоводни сметки следва да бъдат разнесени по перата на счетоводния баланс.Счетоводния баланс показва стойностното равенство между актив и пасив към края на финансовата година и дава информация за рентабилността, ликвидността, задлъжнялостта, финансовата автономност на отчетната единица.Важно е ръководството на отчетната единица да има информация за финансовите показатели преди да изтече календарната година, за да може да планира и оптимизира своите приходи и разходи.

Така например отчитащата се стопанска единица може в бъдеще да има нужда за осъществяване на дейността си от конкретен актив, но при съпоставка на своите приходи и разходи да е налице по-голяма печалба от предвидената за календарната година и в такъв случай би могло част от тази печалба вместо да се обложи с 10% данък върху нея да се използва за покупката на този актив, който ще влезе в употреба следващата година и така да реинвестира тази печалба в дейността си.При наличие на повече от една отчетни единици, едното от които има участие в другото се съставя общ (консолидиран) финансов отчет за цялата икономическа структура.Той съставлява обобщен отчет за дейността на всички участващи в структурата единици.

При наличието на определени и посочени в закона изисквания годишния финансов отчет подлежи на заверка от независим одитор, който съставя и доклад за извършването й.При акционерните дружества заверката на годишния финансов отчет от независим одитор е задължителна, независимо дали през календарната година е извършвана дейност или не.Годишният финансов отчет заедно с доклада на независимия одитор (ако отчета подлежи на заверка от одитор) се обявява в търговския регистър в срок до 30.06., а при неизпълнение на това законово задължение от НАП се налага имуществена санкция за това нарушение.


«