0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Регистриране на фирма по ДДС

Различни са изискванията за една фирма за регистрация по ЗДДС. Основният критерий за това е оборотът от дейността на фирмата за 12 месеца назад дали надвишава 50000 лева. В случай че се надвиши този оборот, възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС на основание чл.96, ал.1 от закона.

С подаване на заявлението се представя набор от документи, които се изискват от служител на НАП, за да се извърши проверка дали са налице основания за регистриране на фирмата по ЗДДС. Ако са налице тези основания, в 14-дневен срок от подаване на заявлението органът по приходите издава акт за регистрация по ЗДДС на фирмата и го връчва на управителя или упълномощено лице. Фирмата се счита за регистрирана по ЗДДС в деня на връчване на акта за регистрация и от този ден при извършване на продажба то следва да начислява ДДС за нея и да подава всеки месец справка-декларация, дневник за покупки и продажби пред НАП.

Има и доброволна регистрация на фирма по ЗДДС, която се извършва по инициатива на фирмата. Тя може да се заяви едновременно с регистрацията на фирмата в търговския регистър. Този вид регистрация е уреден в чл.100, ал.1 от ЗДДС и при него наборът от документи е много по-малък в сравнение със задължителната регистрация при достигнат оборот от 50000 лева, защото обикновено фирмата преди това не е имала история, тъй като не е съществувала и няма налични документи за период от 12 месеца назад във времето. Особеното при този вид регистрация по ЗДДС е, че след като бъде регистрирана фирмата по ДДС, тя няма право в продължение на две години от началото на следващата година да подава заявление за дерегистрация по ЗДДС и дори и да няма никаква дейност, следва за този период да подава нулева справка-декларация по ЗДДС.

Нашият екип предлага услуги за регистриране на фирми по ЗДДС и изготвяне на необходимите документи за това.


«