0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Счетоводна оценка на активите и пасивите на предприятие

Стойността, с която се признават (въвеждат в счетоводните регистри) активите и пасивите се базира на първоначалния или исторически разход за придобиване на актива и пасива.

Цената на придобиване може да се измерва с разходите за придобиване при закупени или със себестойността при създадени по стопански начин активи. Същественият въпрос  се отнася до структурата на разходите за придобиване, т.е. елементите, влизащи в техния състав.Недвижимите имоти, машини и оборудване, изпълняващи условия за признаване, се оценяват при първоначалното им признаване по покупната им стойност, т.е. по цена на придобиване.

Биологичните активи при признаването им се измерват по справедлива стойност, намалена с оценените разходи по продажбата.Предприятията могат свободно да избират в счетоводната си политика ползването на модела на историческата цена или справедливата стойност, но имат задължение избраният модел да се прилага за оценяване на целия клас сходни активи или пасиви.Ако предприятието определи за модел на последващо оценяване историческата цена, то трябва активите и пасивите да се представят по цената им на придобиване (биологичните активи по справедлива стойност, минус оценените разходи по продажбата), намалена със сумата на акумулираната амортизация и акумулираните загуби в резултат на обезценка.

Смисълът и целта на последващото оценяване на активите и пасивите е те да се признават по реалната им стойност към датата на съставяне на баланса.Към историческата цена във вид на цена на придобиване или себестойност могат да се добавят последващи разходи (разходи, възникнали в периода на ползване на актива или пасива), които се отнасят в увеличение на стойността, когато се прецени, че извършените разходи са довели до бъдещи икономически ползи по-високи от първоначално оценените.Тези разходи могат да бъдат за разширяване, допълване и замяна на съществени части на активите или пасивите.Справедливата стойност на актива или пасива обикновено се получава чрез оценка, и то на база пазарната стойност.

Дали и кога ще се извърши ревалоризация (оценка) зависи от това доколко променливи са справедливите стойности на конкретно притежаваните от предприятието активи, както и съществуването на съществена разлика между справедливата стойност на преоценения актив/пасив и балансовата му стойност към датата на годишния финансов отчет.Независимо от това кога се извършва ревалоризацията (оценката) на някой актив, тя трябва да обхваща цялата група (клас) активи, към която той принадлежи.При това ревалоризацията (оценката) се извършва едновременно за всички активи/пасиви, включени в нейния обхват.


«