0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

В кои случаи се нуждаете от  данъчен консултант

Твърде често се случва да се чудите как да процедирате когато срещу вас или представлявано от вас дружество е субект на данъчна проверка или ревизия.В такива случаи можете да ползвате услугите на компетентен данъчен консултант, който би ви ориентирал и помогнал адекватно да разрешите вашите данъчни казуси по различни тематики.

Например извършва се данъчна ревизия на дружество за установяване на задължения по ЗДДС или ревизия на физическо лице за установяване на задължения по ЗДДФЛ поради несъответствия между извършените от него разходи за издръжка и живот и декларираните му приходи, прави се проверка на данъчен субект за установяване на факти и обстоятелства от неговата дейност, свързани с данъчно облагане.Правилното разрешаване на тези казуси изисква наличие на специални знания в областта на данъчното и счетоводното законодателство.Затова е разумно да потърсите помощта на данъчен консултант.

Може да не сте субект на конкретно данъчно производство, но отново да сте изправени пред казус, за който да нямате готов отговор.Например не сте сигурни дали следва да подавате годишна данъчна декларация и как да я попълните, или попълнили сте си данъчната декларация и е подадена, но след известно време са констатирани несъответствия в нея и е получена покана за отстраняването им в определен срок по чл.103 от ДОПК.

Нужда от данъчен консултант би възникнала и когато при данъчна проверка или ревизия се налага да се изчисли за 5-годишен период от време паричния поток на данъчния субект, за да се установи дали има превишение или не разходите на пари над приходите и ако е налице превишение в коя година е било и в какъв размер, за да се начисли от НАП като допълнително задължение заедно с лихва за забава.

Честа практика са и случаите, при които се налага да се осъществи доставка на стока или услуга с режим на облагане по ЗДДС различен от обичайния за осъществяваната дейност на дружество.Тогава компетентен данъчен експерт би ви информирал за режима на облагане с ддс на предстоящата сделка, документите, които са необходими за нейното отчитане и начина и на счетоводно отразяване за избягване на бъдещи спорове с НАП.


«