0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Въпроси за счетоводно приключване

Често задавани въпроси за годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен счетоводен отчет

В края на годината все по-чести стават въпросите от наши клиенти във връзка с годишното счетоводно приключване. На тази страница даваме някои от най-честите въпроси, които получаваме във връзка с изготвянето на годишния счетоводен отчет и съпровождащата го документация.

1. Ние сме новосъздадена фирма в София – ООД. Регистрацията ни е от март 2015г.
Трябва ли да изготвяме годишен счетоводен отчет за 2015г., ако първите ни приходи са от август 2015г.?
Отговор: Винаги, когато фирмата е имала стопанска дейност през изтеклата година и е отчитала приходи и разходи се съставя годишен финансов отчет. Това произтича от изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти – в случая НСФОМСП.
2. Здравейте, какви точно документи трябва да съдържа годишното счетоводно приключване за фирма ЕООД?
Отговор: Задължителните елементи на годишния финансов отчет са отчет за приходи и разходи, счетоводен баланс, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за дълготрайни активи, справка за вземания и задължения. Има и факултативни елементи като отчет за заети лица, справка за предприятието,  справка за търговски обекти и т.н.
3. Каква е разликата между годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет?
Отговор: Годишното счетоводно приключване е обобщаване на информацията от счетоводните сметки, а годишния финансов отчет е оповестяване на обобщената информация от счетоводните сметки в елементите на счетоводния отчет. Тоест годишното счетоводно приключване е способа за формиране на резултатите в годишния финансов отчет.
4. Какъв е срокът за изготвяне на годишното счетоводно приключване за 2015 и има ли законодателни промени, в сравнение с изискванията през 2014?
Отговор: За юридически лица (ООД, АД, ЕООД и т.н.) крайният срок за подаване на годишния финансов отчет е до 31.03.2016г. За едноличните търговци срока е до 03.05.2016г. Има законодателни промени през 2015г. в сравнение с 2014г., но не са естество, което води до съществена промяна в начина на изготвянето му.
5. Има ли разлика в изискваните документи за годишен счетоводен отчет за ООД и ЕООД?
Отговор: Няма разлика в изискваните документи за ООД и ЕООД, тъй като това е един и същ вид правна форма на търговско дружество.