0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Какво е добре да знаем за счетоводството

Счетоводството представлява система за обобщаване и отчитане на документооборота от дейността на фирмата, като се спазват общоустановени правила.

Такива правила се съдържат в Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Международните счетоводни стандарти и всички законови и подзаконови нормативни документи, които регламентират дейността на фирмата.

Счетоводство-информацияСчетоводството отразява всички факти, явления и процеси, които са настъпили във фирмата през съответната отчетна година. Чрез счетоводството всички тези факти, явления и процеси се систематизират и обобщават в конкретни финансово-счетоводни показатели. Тези показатели впоследствие изпълняват две функции:

използват се за нуждите на данъчното облагане и годишното счетоводно приключване;
използват се за целите на управленското счетоводство и финансово счетоводния анализ на фирмата.

Различават се две форми на счетоводство: едностранно счетоводство и двустранно счетоводство. Едностранното счетоводство се използва от малки фирми, предимно еднолични търговци, а също и от хора със свободни професии. Двустранното счетоводство се използва от почти всички фирми, упражняващи дейност на територията на Република България.

Счетоводството предоставя изключително важна информация за резултатите от стопанската дейност на фирмата и спомага за ефективното управление на фирмените разходи. Съществуват два основни клона в счетоводството: финансово счетоводство и управленско счетоводство.

Счетоводна къща Бизнесгруп Консулт София работи и в двете направления и можем да Ви помогнем не само професионално да организирате своята счетоводна документация за данъчни цели, но и да получите важна информация за съществени показатели за Вашата дейност. Това ще Ви помогне да оптимизирате своите разходи и данъци, да знаете точно към кои ресурси, клиенти, продукти е необходимо да фокусирате своите усилия и др.


«