0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Цени за годишно счетоводно приключване

ЦЕНИ ЗА ГОДИШНИ СЧЕТОВОДНИ ПРИКЛЮЧВАНИЯ
Цената за годишното счетоводно приключване на фирма и изготвянето на годишния финансов отчет и годишната данъчна декларация като последица от това зависи от  броя документи, които следва да се обработят и осчетоводят в счетоводния софтуер, за да се извлече обобщена информация от записванията по счетоводните сметки.  Тази информация е в основата на годишния счетоводен отчет.


 Основни критерии за формирането на цената за услугата са:
•    броя на получените документи през календарната година, която ще е обект на счетоводно приключване;
•     издадените от фирмата фактури;
•    наличието или не на стокова наличност;
•     брой персонал;
•     открити разплащателни сметки и депозити;
•    брой клиенти и доставчици, с които фирмата работи;
•     наличие или не на дълготрайни активи;
•     работа с чужди валути;
•     разлика между счетоводна балансова стойност и данъчна стойност на дълготрайните активи