0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Цени за данъчни и осигурителни консултации

Цената за данъчни  консултации и консултации по осигуровките на служителите на фирмата зависи от вида и предмета на самата консултация и необходимото време за нейното осъществяване.  


Видове данъчни консултации:
Според вида данъчните консултации могат да се групират като такива по преки и косвени данъци, по подоходни и алтернативни на подоходните данъци, по еднофазни и многофазни, по данъци за републиканския и общинския бюджет, по пропорционални и прогресивни данъци и т.н.
Видове осигурителни консултации:
Осигурителните консултации обхващат видовете  социално и здравно осигуряване:
•    задължително и доброволно,
•    държавно обществено осигуряване,
•    допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд
•    общо заболяване и майчинство
•     трудова злополука и професионална болест
•     здравно осигуряване.


Според предметното си съдържание цената на консултациите зависи от фактическата и правна сложност на данъчните и осигурителни ефекти и проявления, които произтичат от самия данъчен или осигурителен казус


Примери:
•    Управител на новорегистрирана фирма, която започва да развива дейност, иска да разбере дали ще бъде по-изгодно за фирмата да се регистрира доброволно по ЗДДС в началото на дейността си или в бъдеще направи задължителна регистрация по ЗДДС в случай, че достигне критериите за това, изброени в закона.
•    Лице , което е управител и собственик на фирма, но е осигурено върху максималния осигурителен доход по трудов договор в друга фирма, иска да разбере как следва да протича осигуряването му в собствената му фирма ако се регистрира като самоосигуряващо се лице и т.н.
Според критерия време цената се определя за всеки отделен час.