0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване - Съставяне на годишна декларация на физически и юридически лица, попълване и подаване на статистически формуляри. Съставяне на годишен финансов отчет на фирми.

Годишното счетоводно приключване представлява заключителен етап на финансово-счетоводната дейност във всяка фирма за съответната календарна година. Изразява се в обобщаване на информацията от текущото счетоводното отчитане и формиране на крайния финансов резултат – печалба или загуба – от дейността на фирмата. Осъществява се към дата 31.12. и се базира на съответните нормативни документи: Закон за счетоводството, Национални счетоводни стандарти, Закон за корпоративното подоходно облагане и други законови и подзаконови нормативни документи.

Обадете се сега за повече информация! - 0878-61-89-69

Финансово-счетоводна къща Бизнесгруп Консулт предлага на своите клиенти пълен цикъл от финансово-счетоводни и правни услуги във връзка със счетоводното обслужване на дейността на фирмите. Предлагаме различни услуги във връзка с приключването на финансовата година - годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет, консолидиран финансов отчет, съставяне на статистически формуляри, съставяне на годишна данъчна декларация за физически и юридически лица.

  • Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен финансов отчет - Годишното счетоводно приключване е заключителния етап на текущо воденото счетоводно отчитане на дейността на фирмата през цялата финансова година. То се изразява в окончателно оформяне на финансовия резултат от нейната дейност и се изразява в съставяне на годишен финансов отчет към 31 декември за съответната финансова година - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, оповестяване на счетоводната политика, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за ценните книжа, справка за дълготрайните активи, справка за финансовите резултати, справка за приходите и разходите от лихви, справка за отсрочените данъчни активи, справка за участия в капиталите на други предприятия, справка за вземанията,задълженията и провизиите. Във връзка с годишното счетоводно приключване на фирми с участия в капитала на други предприятия съставяме консолидиран финансов отчет за дейността на цялата група.
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация - След съставяне на годишния финансов отчет на фирмата е необходимо да се състави и годишната данъчна декларация по ЗКПО. Ние внимателно следим за отразявнаето на всички данъчни облекчения и за коректното формиране на годишния финансов резултат. Съставяме и годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица по ЗОДФЛ, както и всички други данъчни декларации, които се подават на годишна база. Годишна данъчна декларация се съставя от всички данъчнозадължени лица по съответните закони. Тя следва да бъде подадена в данъчните служби в законово определените срокове и да съдържа коректна инфорация, за да бъдат избегнати глоби за закъснение и невярно съдържание.
  • Съставяне на статистически формуляри - Съгласно чл.20 ал.1 от Закона за статистиката всички лица, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на органите на статистиката достоверни данни относно дейността им, както и за техни клонове, поделения или други структурни звена, при изследвания, за които в Националната програма за статистически изследвания е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Задължените по този закон лица, които не предоставят в срок или откажат да предоставят данни на статистиката, или предоставят неверни данни, се наказват с глоба. Всички описани по-горе услуги, ние, от БИЗНЕСГРУП КОНСУЛТ ООД град София, ще извършим професионално,бързо и качествено в законоустановените срокове. Нашата цел е не само професионалното осъществяване на посочените дейности, но и защита интересите на нашите клиенти и ефективно разходване на тяхното време. При нас ще намерите коректност, надеждност и добре свършена работа.