0884-54-00-14
0878-61-89-69
София,
бул. България № 13

Счетоводство на ЕТ

Счетоводството на ЕТ (Едноличен Търговец) се организира съгласно разпоредбите Българското законодателство. Счетоводна къща Бизнесгруп Консулт предлага специализирани и професионални услуги във връзка със счетоводното обслужване на еднолични търговци (ЕТ).

Относно счетоводството на ЕТ е възможен избор на формата на счетоводство. Едноличният търговец - ЕТ може да прилага едностранна или двустранна форма на счетоводно отчитане в зависимост от реализирания оборот за предходния отчетен период. Също така ЕТ, чиито годишен финансов отчет не подлежи на задължителен финансов одит и с оборот за текущата година до 100 000 лв могат да съставят ГФО изразяващ се само в отчет за приходи и разходи.

При ЕТ е налице възможност за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ и условията визирани в него. Данъчната основа формирана от едноличните търговци - ЕТ, които не подлежат на облагане с патентен данък се облага с данък върху годишната данъчна основа по ЗДДФЛ.

За да научите всички подробности относно изискванията за водене на счетоводство на ЕТ, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да Ви бъдем ползени с нашия опит и професионализъм

Ние можем да Ви помогнем през целия процес на функциониране на Вашето ЕТ от самото му създаване, до цялостно съпровождане на дейността в счетоводно, данъчно, трудово и осигурително отношение. Ще Ви помогнем както с документалното оформление, така и с фактическата регистрация на ЕТ и последващото счетоводно обслужване на дейността. Предлагаме цялостно консултиране и пълната гама от счетоводни услуги за воденете на счетоводство на ЕТ.

Предлагаме комплексни финансови и счетоводни услуги на абонаментен принцип или еднократно, в зависимост от индивидуалните потребности на клиента. За повече информация относно нашата услуга водене на счетоводство на ЕТ моля натиснете тук.

Обадете ни се, за да научите как можем да Ви бъдем полезни във воденето на Вашето счетоводство на ЕТ и как заедно да оптимизраме резултатите от Вашата бизнес дейност.